S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

ELLI - bavlnené látky
M. Urbana 11
953 01 ZLATÉ MORAVCE
tel: +421 949 266 257
napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky.

 

 

 

     Tieto podmienky platia pre dodanie tovaru, objednaného v internetovom obchode firmy ELLI na adrese www.bavlnenelatky.eu.  Sú záväzné objednaním tovaru zákazníkom a následným potvrdením prijatia objednávky  predávajúcim. Takáto objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade zo zákonom  č.108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov chápaná ako zmluva uzatváraná na diaľku. 

      Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim  / e-shop/ a kupujúcim / zákazník/.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:

 

Marián Havran - ELLI

M. Urbana 11

953 01 ZLaté Moravce  

 

IČO: 33400237

DIČ: 1028457034

Živn. reg. č.j. ŽO 407-1776

 

Nie som platcom DPH !

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy:

     Objednávka odoslaná objednávateľom / ďalej len kupujúci/ prevádzkovateľovi internetového obchodu  / predávajúci/  je  záväzná pre obidve zmluvné strany. 

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s  týmito Obchodnými podmienkami. Objednávka je platná úplným a pravdivým vyplnením všetkých údajov, požadovaných pri jej realizácii.

Odoslaním objednávky kupujúcim vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim riadna  kúpna zmluva.    

      Minimálna výška objednávky je 8,- €.

 Povinnosti predávajúceho:

 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať:

 - druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, platných v deň odoslania objednávky 

 - tovar, ktorý je v súlade  s nariadeniami, normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky

 - objednaný tovar odošle kupujúcemu riadne zabalený, aby bol čo najlepšie zabezpečený proti poškodeniu počas prepravy

 Predávajúci nezodpovedá za:  poškodenie zásielky a oneskorené dodanie tovaru zavinené  poštou a oneskorené dodanie zásielky zavinené uvedením neúplnej alebo nesprávnej adresy objednávateľom.

 

Povinnosti kupujúceho:

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 - doručený tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto oznámiť predávajúcemu

 - zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v súlade s platobnými podmienkami platnými v deň odoslania objednávky.  V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme, vyhradzuje si predávajúci právo uplatniť svoj nárok na náhradu škody, ktorú mu kupujúci spôsobil neprevzatím riadne objednaného tovaru / celá výška poštovného vrátane poštovného za vrátenie neprevzatej zásielky, balné / + 20% z ceny celej zásielky. Vyhradzujeme si právo takémuto zákazníkovi už ďalší tovar neposielať na dobierku.

 - v prípade, ak kupujúci zistí na zásielke  výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, doporučuje predávajúci zásielku neprevziať a reklamovať priamo na pošte

 

Dodacia lehota:

 

- objednávka bude expedovaná kupujúcemu v prípade  dobierky  maximálne do 2  pracovných dní od prijatia objednávky a jej následnom potvrdení. Ak si kupujúci zvolí platbu za tovar prevodom vopred, tak  v najbližší deň po pripísaní čiastky na účet.  Pri tovare na objednávku bude dodacia lehota stanovená dohodou podľa druhu objednaného tovaru a vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Cena tovaru, platobné podmienky a cena za doručenie tovaru:

 - ceny, uvádzané predávajúcim sú platné v čase objednania tovaru a sú uvedené v mene EURO vrátane DPH. K celkovej cene tovaru sú pripočítané náklady za doručenie tovaru, hradené kupujúcim. Náklady na doručenie sú určené aktuálnymi tarifami Slovenskej pošty, a.s.

 - predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov. Nové ceny sú pre kupujúceho  platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke.  Na objednávku odoslanú kupujúcim sa vzťahujú ceny platné v deň odoslania objednávky. 

 - kupujúci obdrží v zásielke platný doklad o nákupe - faktúru, ktorá je zároveň aj dodacím a záručným listom.

 

Spôsob úhrady za objednaný tovar je uvedený v návode  "Ako nakupovať"

 

Odstúpenie od  kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Týka sa to len tovaru, ktorý je predávaný na kusy, nie metráže alebo balíčkov látok, ktoré sú nastrihané z týchto látok.  

 

Metráž odstrihnutá v objednanom množstve je v zmysle platného zákona považovaná za výrobok zhotovený na mieru  a nie je možné jeho bezdôvodné vrátenie.  

 Nárok na odstúpenie od zmluvy sa týka len kusového tovaru, ak by bol v ponuke.

Ak aj napriek tomu kupujúci trvá na odstúpení od kúpnej zmluvy, je si vedomý toho, že nahradí kupujúcemu náhradu škody  /viď. povinnosti kupujúceho/

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho

 Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy s kupujúcim v prípade, ak si bezdôvodne neprevezme objednanú a riadne vybavenú zásielku. V tomto prípade kupujúci znáša všetky náklady s tým  spojené - podrobnosti v časti "povinnosti kupujúceho".

 

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že došlo k chybe mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodborným zaobchádzaním, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou, než oprávnenou  osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

 

Za reklamačnú chybu sa nepovažuje malý kaz v tkanine, ktorý je nahradený pridaním 10 cm látky, prípadne zľavou, alebo inak  vzájomne dohodnutou náhradou.       

 

 Reklamácie

 

- reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľne výrobné chyby, ktoré zistil kupujúci pri prebraní tovaru alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje  na poškodenie tovaru, spôsobeného zákazníkom nedodržaním doporučení o jeho používaní a ošetrovaní pri používaní tovaru, mechanickým poškodením tovaru, nesprávnym zaobchádzaním alebo inak spôsobeným poškodením produktu zo strany kupujúceho.Za poškodenie tovaru zákazníkom možno považovať aj nesprávne pranie tkanín a rovnako aj žehlenie. Je samozrejmé pri praní rôzne farebných tkanín postupovať rovnako, ako pri bežnom praní - t.j. neprať spolu svetlé s farebnými tkaninami. U niektorých tmavších je prirodzené, že na začiatku môžu trošičku púšťať farbu. Rovnako pri vianočných látkach so zlatotlačou alebo striebrotlačou je vhodné ich žehliť s rubovej strany.    

 -  reklamáciu kupujúci oznamuje predávajúcemu písomne. Reklamovaný tovar zašle na vlastné náklady  kupujúci predávajúcemu. Reklamovaná zásielka zaslaná predávajúcemu na dobierku nebude prijatá, ani akceptovaná predávajúcim.

 - reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní písomne, alebo iným spôsobom, ktorý nevzbudí pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu  do 14 pracovných dní  odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania, poškodenia a musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť oboch zmluvných strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru kupujúcim  je predávajúci povinný najneskôr do 15 pracovných dní vrátiť kupujúcemu čiastku zaplatenú za tovar.

- zmluvu uzatvorenú na diaľku s kupujúcim možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom  

 

Ochrana osobných údajov:

      Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadení Europského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obesné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiaci so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Zasielanie obchodných informácii a ukladanie cookies

Kupujúci súhlasí zo zasielaním informácii súvisiacimi s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácii predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenie GDPR súvisiaci so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných informácii plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné realizovať a záväzky predávajúceho z kupnej zmluvy plniť pričom by nedochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchodzej vety kedykoľvek odvolať.

 

 

Zjc5MjI3Nz